PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

priorytety działania 


          Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego     i społecznego.

Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, we wrześniu 2016 roku Rada Pedagogiczna naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia, powołany został specjalny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia, który będzie opracowywał plany działań i koordynował wszelkie działania w tej dziedzinie.
           
Określone priorytety działania:

  • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
  • aktywność fizyczna, zdrowy styl życia
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie. Celem programu jest popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to takie, w którym dominuje troska        o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.                Według Trevora Willama, przedszkole promujące zdrowie charakteryzują trzy cechy:

- edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego,

- uwzględnianie zdrowia w życiu przedszkola,

-współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony zdrowia i pomnażania jego potencjału.

Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć jako zamierzony proces działań dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka. Proces ten powinien w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę prozdrowotną, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Główne cele edukacji zdrowotnej opierają się na czterech filarach:

1.     Uczyć się, aby wiedzieć.

2.     Uczyć się, aby móc oddziaływać na swoje środowisko.

3.     Uczyć się, aby żyć wspólnie.

4.     Uczyć się, aby być.

Musimy pamiętać, że realizacja celów powinna odbywać się w warunkach zdrowia, bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

Działania dydaktyczno-wychowawcze muszą obejmować dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną.